Members

Faculty/Staffs          PostDocs             PhD Students             Undergraduates              RA/Interns

 

Post-Doctorals

Students

Research Assistant/Admin

Dr. Saurav Prakash Junxiong Hu

(PhD)

Dr. Jian Linke

(Scientific Officer, with Prof. S. Gradecak)

Dr. Proloy Nandi Ganesh Ji Omar

(PhD)

Teo Ng Hong

(Lab Technician/ODPRT)

Dr. Lim Zhi Shiuh Zhaoting Zhang

(PhD)

Dr. Majid Panahandeh Fard

(Research Fellow/ODPRT)

Dr. Han Kun Muhammed Juvaid

(PhD)

Marlini Binte Hassim

(Secretary/ODPRT)

Dr. Shengwei Zeng Liu Wei

(MSc)

Dr. Zhen Huang Zhou Zhou

(MSc)

Dr. Jani Hariom Kirit Yap Shou Xuan

(Honours ESP)

Dr. Sreetosh Goswami Chow Lin Er

(Honours DD)

Dr. Wan Dongyang Felicia Farm Li Wen

(Honours MSE)

Dr. Cao Yu

(with Prof. Aaron Danner)

Koh Meng Shuen

(Honours Phys)

Dr. Divya Nagaraj

(CARES)

Liew Xu Dian Eugene

(BSc)

Dr. Tan Siew Li

(with Prof. Ang Kah Wee)

Aarushi Khandelwal

(Honours DD)

ariandolingchaohankunharsanhuangzhenguoruiteosunlinweimingteguhwangxiaowenxiongnizaranilliukangtarapadadeniseshengweizhiqiyangming

 

 

Journals     Presentations     Awards     Patents     National     Media Coverage

asset.f.logo.lg google apple-touch-icon-180x180 researcherid